มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 18 คนกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เพิ่มความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

แกลเลอรี่